Fratersklooster Reusel Gemeentelijk Monument?

foto: het bericht op social media 

Op social media werd een bericht gepost dat het Fratersklooster en de acht andere Jos Bedaux huizen aan de Groeneweg in Reusel erkend zouden zijn als Gemeentelijk Monument. (zie foto)

Een opmerkelijk bericht omdat in 2012 er voor het fratersklooster een sloopvergunning is afgegeven aan de eigenaar van het klooster: woningstichting de Zaligheden uit Eersel. 

Over het verstrekken van de sloopvergunning waren destijds wel veel kritische vragen vanuit de gemeenteraad zoals u kunt horen tijdens een raadsvergadering, waarin Wethouder vd Ven uiteenzet waarom de sloopvergunning is afgegeven (zie onderstaande video)

Opent de video niet kklik hier

De Heemkunde Werkgroep Reusel is in 2012 een handtekeningenactie gestart tegen sloop van het fratersklooster, waar ruim 450 handtekeningen werden opgehaald. 

Diverse partijen geconfronteerd met dit bericht:

De gemeente geeft schriftelijk aan pas morgen inhoudelijk te willen reageren op het bericht.

De woningstichting geeft telefonisch aan dat ze weten van de procedure om het fratersklooster te benoemen tot Gemeente Monument en daarover op korte termijn een gesprek hebben met de Gemeente.   

Bewoners van de desbetreffende "Bedaux" huizen van de Groeneweg hebben ook een aangetekend schrijven van de gemeente ontvangen waarin mededeling werd gedaan dat er een procedure is opgestart tot het vaststellen van de woningen als Gemeentelijk Monument.  Gedurende de procedure kunnen wel zienswijzen worden ingediend.

Jos Bedaux Reusel

foto: links 2 Bedauxwoningen en rechts nog juist zichtbaar een deel van het fratersklooster

Met het instrument voorbescherming wat een gemeente kan inzetten zal bij het object (Fratersklooster met de acht Bedauxhuizen) het regime al van de monumentenverordening gaat gelden.

Gezien het aangetekend versturen van de mededeling aan de bewoners door de gemeente lijkt ook dat voorbescherming aan de orde is waardoor sloop niet mogelijk is.

Hiermee wordt tijd gecreeŽrd om met alle partijen de wenselijkheid en haalbaarheid van behoud en herbestemming tot monument te bespreken.

Overigens heeft de woningstichting in 2012 aangegeven dat het aanvragen van de sloopvergunning niet wil zeggen dat het klooster zou worden gesloopt maar hiermee kunnen ze alle opties open   houden en daardoor veilig te stellen.

Ik trek de conclusie dat er gepoogd wordt om sloop van het fratersklooster tegen te houden door het te erkennen als gemeentelijk monument.

Ik verwacht ook dat een woningstichting hier niet blij mee is. Hopelijk komt de gemeente en woningstichting tot elkander want er zal in de toekomst nog veel samen gewerkt moeten worden.

Als aanvulling de reactie van de gemeente Reusel dd 12-3-2014:

Het college heeft op 25-2-2014 een concept besluit genomen om de Bedeaux huizen inclusief fratersklooster aan te wijzen als gemeentelijk monument (Groeneweg 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7,9, 10, 12 en 14.) 

Aanleiding tot aanwijzing is verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap tot aanwijzing van het Fratershuis als gemeentelijk monument. Hierbij is ook de suggestie gedaan om alle woningen aan te wijzen als  gemeentelijk monument. Er is tot dit besluit gekomen door het positieve advies van de monumentencommissie, het maatschappelijk draagvlak en de reacties op de Toekomstvisie en Centrumvisie.

Het conceptbesluit heeft er ook toe geleid dat de sloopvergunning die verleend was voor het Fratersklooster per direct geblokkeerd is.

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.