Woningstichting reageert op  Monumentenstatus Fratersklooster (Persbericht) woningstichting de Zaligheden

foto: fratersklooster

 

Monumentenstatus Fratershuis Reusel

Het voornemen van de gemeente om het fratershuis een beschermde status te geven heeft ons bijzonder onaangenaam verrast. Zelfs dermate dat wij de gemeente hebben meegedeeld dat wij aannemen dat het hier om een vergissing moet gaan.


Wat is er aan de hand in Reusel?


Omstreeks 2008 werd al geconstateerd dat Reusel onvoldoende gekwalificeerde seniorenwoningen heeft om de vergrijzing op te vangen. Men heeft ons meer dan eens gevraagd daar aandacht voor te hebben en dan met name te kijken naar het centrumgebied. Een gebied dat zich bij uitstek leent voor wonen, welzijn en zorg. Niet alleen voor senioren maar ook voor andere doelgroepen die extra aandacht nodig hebben.


In 2009 kwam het fraterhuis vrij, een locatie die uitstekend past om voor dit doel te worden ingezet.
Het pand had geen beschermde status. Was dat wel zo geweest dan hadden we het niet gekocht. In zo’n aankoopoverweging heeft het de voorkeur om eerst een uitgewerkt plan te maken en pas daarna over te gaan tot aankoop. Dit was in de vastgoedmarkt van 2008/2009 echter niet mogelijk. De fraters willen immers verkopen en wilde niet nog eens een à twee jaar wachten totdat wij een concreet plan zouden hebben.

In zo’n situatie wordt daarom genoegen genomen met mondeling overleg met de
gemeente waarin de gemeente aangeeft volledig achter een ontwikkeling in de genoemde richting te staan en daar waar nodig ook medewerking zal verlenen.
Na de aankoop zijn wij met onze belanghebbenden, te weten de Reuselse senioren, partijen uit de zorg- en welzijnswereld en ook een beambte van de gemeente, aan de slag gegaan om te onderzoeken welk plan passend zou zijn op deze locatie. In de praktijk zijn dit een aantal bijeenkomsten geweest waarbij de wensen werden geïnventariseerd en er schetsen zijn gemaakt. Daarbij is ook de variant bekeken waarin het bestaande gebouw opgenomen zou kunnen worden.

Uit de studie is echter gebleken dat deze variant onvoldoende functionaliteit zou bieden en ook nog eens onacceptabel duur zou worden. Kosten die vervolgens voor rekening van de huurder zouden komen. Daar bovenop kwam nog dat de stedenbouwkundige oplossing van de ‘behoud-variant’ slecht was en een belasting zou opleveren voor omwonenden en waarschijnlijk zou leiden tot begrijpelijke schadeclaims.
Deze uitkomst hebben wij eind 2011 gedeeld met de gemeente en vervolgens hebben wij een sloopvergunning aangevraagd. Deze vergunning is uiteraard zonder verdere belemmeringen afgegevenomdat het gebouw geen beschermde status heeft en omdat de gemeente ook begreep dat de ‘behoudvariant’
niet realistisch was. Daarnaast was de gemeente vanaf de eerste bespreking als een belangrijke partner deelgenoot geweest in de verkenningen. Het kwam dus niet als een verrassing.

Al bij het begin van de verkenningen inzake het fratershuis werd duidelijk dat de ontwikkelingen in het centrum van Reusel breder moesten zijn dan sec het fratershuis. Woningstichting de Zaligheden had in de Marialaan de beschikking over 8x2 duplexwoningen.
Oorspronkelijk waren dit acht sociale huurwoningen uit de 50-er jaren die provisorisch gesplitst waren tot elk twee woningen. Omdat deze woningen sterk zijn verouderd kwamen ze in aanmerking voor sloop en herontwikkeling. Ze liggen midden in het centrum en ze staan op erg ruime percelen. Daardoorleende ook deze locatie zich bij uitstek om te bouwen voor de vergrijzing. Met dezelfde belanghebbenden als bij het fratershuis (dus inclusief de gemeente) is daarop een inbreidingsplan gemaakt voor 17 levensloopbestendige zorgwoningen.
Het bleef niet alleen bij woningbouwplannen. Duidelijk werd dat de ‘opdracht’ voor het centrumgebied
ten zuiden van de Wilhelminalaan breder lag. Naast wonen was nieuwe of vernieuwde accommodatie
nodig voor intensieve zorg. Lunetzorg was op zoek naar woonruimte voor een groep cliënten en Stichting Stibex oriënteerde zich op nieuwbouwbouw van een multifunctionele accommodatie.


De gemeente deelde deze zienswijze en vond het raadzaam om een integrale centrumvisie op te stellendie zich niet beperkte tot dit deel (zuidzijde Wilhelminalaan) maar het gehele centrumgebied betrof.
De Zaligheden heeft meegedeeld daar begrip voor te hebben maar heeft ook haar zorgen geuit over de voortgang van de projecten.
Omdat het maken van weloverwogen integrale keuzes belangrijk is heeft WSZ er in toegestemd de planvoorbereiding voor zowel het fratershuis als de Marialaan tijdelijk stil te leggen om daarmee tijd te geven aan de gemeente om de centrumvisie te ontwikkelen.

In afwachting daarvan zijn we ook niet voortijdig overgegaan tot daadwerkelijke sloop. Dat was ook niet nodig omdat een sloopvergunning was verstrekt en de intenties van De Zaligheden bij iedereen duidelijk waren. Daarnaast zou sloop een lelijk gat opleveren waar de omgeving nog enkele jaren mee zou zitten. Dit wilden we graag voorkomen.


Helaas heeft de vaststelling van de centrumvisie lang op zich laten wachten maar de uitkomst met betrekking tot de zuidzijde leverde wel een bevestiging op dat dit gebied bij uitstek geschikt was voor wonen-zorg-welzijn.
Het wachten op de integrale visie was echter niet het enige probleem. Bij nader inzien bleek degemeente ook problemen te hebben met de ontwikkelingen aan de Marialaan. De inbreiding met de levensloopbestendige zorgwoningen kon toch geen doorgang vinden.
Daarop hebben wij moeten besluiten om dan de voormalige duplexwoningen te verkopen als kluswoningen. De publieke belangstelling daarvoor was bijzonder groot en op 19 maart 2014 zijn dewoningen via een loting verkocht. Daarmee zijn een aantal mensen in Reusel heel blij maar de senioren
voelen zich met lege handen achtergelaten.


De senioren hadden met de herontwikkeling van het fratershuis echter nog een tweede optie waar men
vervolgens mee aan de slag is gegaan. Doelstelling was om het ‘verloren’ programma aan de Marialaan te compenseren op de locatie fratershuis. De oppervlakte bedraagt bijna 5.000m² die de mogelijkheid bieden om ten minste 24 grondgebonden levensloopbestendige zorgwoningen te bouwen.

Financieel is dit haalbaar omdat het budget dat onbesteed blijft door het vervallen van het bouwplan aan de
Marialaan plus de opbrengst van de verkoop van die voormalige duplexwoningen, voldoende is om het plan met 24 woningen te financieren.
De projectgroep was positief gestemd in de verwachting dat er in de loop van 2015 daadwerkelijk gebouwd zou kunnen worden voor de senioren.
Het optimisme werd echter zwaar verstoord door de aankondiging van de gemeente dat men het voornemen heeft om het fratershuis een beschermde status te geven. Naar zeggen van de gemeente zou sloop niet meer zijn toegestaan (ondanks de sloopvergunning) waardoor het plan De Zaligheden (en de Reuselse senioren) in duigen valt.


Hoe nu verder te gaan? Als de gemeente haar voornemen doorzet dreigt er een situatie te ontstaan dat er de komende jaren niet gebouwd gaat worden voor de doelgroep. Het fratershuis is ten ene male niet geschikt om op een verantwoorde manier te verbouwen.
De functie van het fratershuis blijft dan voor lange(re) tijd ongewis en de huidige bewoning blijft voor onbepaalde tijd in stand.


Wij zien twee mogelijke oplossingen. De eerste is de beschermde status niet doorvoeren en meewerken
aan de herontwikkeling.

De tweede is dat de gemeente in het centrumgebied een alternatieve locatie
beschikbaar stelt waar de 24 gelijkwaardige woningen gebouwd kunnen worden.

In de praktijk betekent dit een ruiling van locaties waarbij de gemeente eigenaar wordt van het fratershuis.

Eersel 21 maart 2014
Gerrit van der Weijst

Directeur-bestuurder

Woningstichting de Zaligheden

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.