Aanbeveling tot herbenoeming burgemeester Tuerlings

foto: archief 2010

De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft op 23 september 2014 besloten de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen om de heer H.A.J. Tuerlings met ingang van 1 maart 2015 te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden.

De raad stuurt de aanbeveling naar de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.
De eerste termijn van burgemeester H.A.J. Tuerlings eindigt op 1 maart 2015; een herbenoeming geldt voor een periode van 6 jaar.


Toelichting
Burgemeester H.A.J. Tuerlings is op 1 maart 2009 benoemd. De eerste ambtstermijn eindigt dus op 1 maart 2015. Benoeming en herbenoeming van een burgemeester vinden plaats bij Koninklijk Besluit op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en door tussenkomst van de Commissaris van de Koning.
De raadscommissie die de herbenoeming heeft voorbereid, bestaande uit Mevr. F. Bijl, dhr. T. Hen-drikx, mw. A. Hol en dhr. J. van de Voort, heeft de bevindingen en het oordeel van de raadscommis-sie neergelegd in een verslag van bevindingen.


De gemeenteraad heeft voorafgaand aan de openbare raadsvergadering van 23 september 2014 en zoals wettelijk voorgeschreven in een besloten vergadering, over het verslag van bevindingen beraadslaagd en een besluit genomen. Op grond van de artikelen 61 e.v. van de Gemeentewet geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle stukken en de beraadslaging daarover.
De aanbeveling zelf is wl openbaar.
De gemeenteraad van Reusel-De Mierden

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.