Nieuwjaarsontmoeting gemeente met uitreiking drie vrijwilligersspelden  

foto: Burgemeester Tuerlings overhandigt de speld aan Ad Kerkhofs

Op maandag 5 januari 2015 vond in de Ster in Lage Mierde de nieuwjaarsontmoeting plaats voor de inwoners van Reusel-De Mierden

Velen handen werden geschud en nieuwjaarswensen uitgesproken. Er was muziek van Borderhouse Neighbours en  ook burgemeester Tuerlings, die door kinkhoest lange tijd niet bij officiele gelegenheden zich vertoond heeft, gaf weer acte de présence.

in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat deze jaarwisseling een bijzondere genoemd mag worden doordat gemeenten vanaf 1 januari vele taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en WMO vanuit de landelijke overheid zijn overgeheveld naar de gemeente.

Burgemeester Tuerlings reikte ook drie vrijwilligersspelden uit.

De eerste was voor Piet Reniers:

Piet zet zich al jaren in voor atletiekvereniging AVR’69 uit Reusel. Ruim twee decennia is hij bestuurslid geweest en heeft hij het wedstrijdsecretariaat bemand. Op de dag van vandaag leidt Piet de wandelclub, waarmee hij iedere dinsdagavond en zondagochtend gaat wandelen. Daarnaast verzorgt Piet de bardienst en onderhoudt hij contacten met andere verenigingen en organisaties over het gebruik van de accommodatie van AVR’69. Ook is Piet nog secretaris van het voorzittersoverleg van de atletiekverenigingen in regio De Kempen. Geen één vergadering wordt gemist en verslagen zijn daags erna al uitgewerkt.
Piet wordt geprezen om zijn gedrevenheid, inzet en hart voor de club.

 De tweede was voor Jeanet Saes-Prins

Jeanet verdient deze speld o.a. voor haar werk voor ‘Gemeenschapshuis de Ster’. Ze was altijd een zeer betrokken, vrijwillig bestuurslid met veel capaciteiten. Jeanet werd gezien als een sleutelfiguur op de achtergrond die betrokkenheid van de burger ook zeer bepalend vond voor het creëren van draagvlak.

De derde voor Ad Kerkhofs

Ad is al jaren lid van politiehondenvereniging ‘De trouwe vriend’ in Reusel. Hier is hij penningmeester, zorgt dat de kantine bevoorraad wordt en pakt verschillende technische klusjes op. Ondanks dat het met de gezondheid van Ad de laatste jaren niet van een leien dakje is gegaan, heeft hem dat niet weerhouden om zich in te zetten voor de vereniging. Hij springt nog steeds op de grasmaaier en zorgt dat het terrein er netjes bij ligt.
Naast zijn inzet bij ‘De trouwe vriend’ heeft Ad bij de Brandweer gezeten en heeft hij zich ingezet bij volleybalclub Pegasus, waar hij o.a. scheids- en lijnrechter was.

Onderstaand de nieuwjaars toespraak van burgemeester Tuerlings:

Op de eerste plaats doet het me goed hier weer te kunnen staan. Denk je toch wel uit de kinderziektes te zijn, krijg je kinkhoest. Maar goed, het ergste leed is hopelijk geleden.

2014. Een veelbewogen jaar. In alle opzichten. Maar we kijken vooruit.

De crisis is nog duidelijk merkbaar, al zijn de laatste geluiden van het CPB dat we nu echt de opwaartse lijn te pakken hebben. Maar het voelt nog niet zo. De gemeentelijke financiën nopen tot zuinigheid, en de nieuwe taken die op ons af komen in het kader van de drie decentralisaties zijn in financieel opzicht ook nog ongewis.

Vorig jaar had ik het er al over, en voor mij is het duidelijk: we zitten in de grootste veranderingen in onze samenleving sinds zeer lang tijd. De economische crisis, de demografische ontwikkelingen, de toenemende zorgbehoefte, de terugtrekkende overheid, de participatiemaatschappij. Onze samenleving verandert rigoureus. En niemand weet hoe die nieuwe samenleving er uit komt te zien.

Maar het moet ook anders. Een voorbeeld: politieagenten die meer administratieve taken hebben dan ze op straat kunnen zijn, en wiens administratieve werk nog diverse malen gecontroleerd wordt door op het politieapparaat drukkende administratieve medewerkers. Zorgverleners die met een stopwatch hulp verlenen, en die gegevens ter meervoudige bewerking en analysering, denk ik dan maar, aan drukbezette kantoren doorgeven. Het kan best meer terug naar de basis. Laten we de essentie van het werk weer voorop zetten: veiligheid op straat, zorg aan hulpbehoevenden. Een opdracht ook aan ons: hoe kunnen wij meer zonder (of met minder) regels bewerkstelligen in onze lokale gemeenschap.

Het is een bijzondere jaarwisseling, een spannende. Net zoiets als met de overgang van millennium (doen alle computers het nog?) en de invoering van de euro in 2002. Maar in dit geval gaat het over nog iets groter. De gemeenten krijgen vele taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en WMO naar zich toe geschoven. Het heeft de afgelopen jaren voor heel veel werk, inzet, creativiteit, vergaderingen, aanbestedingen en zorgen en hoofdbrekens gezorgd. Bij bestuurders en ambtenaren, bij zorginstellingen, bij hulpverleners, en last-but-not-least bij de zorgbehoevenden en mantelzorgers. Alles is er aan gedaan om de invoering en de uitvoering goed te laten verlopen. Aan de inzet en energie zal het niet gaan liggen.

Maar er blijven zorgen. Zijn de te realiseren bezuinigingen ook haalbaar? Wat betekent het in individuele gevallen, waar vaak meerdere complexe problemen bestaan. Hoe werken de ideeën, protocollen, beleidsregels, uitvoeringsregels, overlegafspraken en draaiboeken uit in de praktijk? Maar ook vragen over hoe het nu dadelijk moet, als mantelzorg fors meer van ons (al druk zijnde burgers) gaat vragen. Als overbelasting van mantelzorgers dreigt. Valt er niemand tussen wal en schip? En als er dan (ontegenzeggelijk gaat dat ergens in Nederland gebeuren) iets fout loopt, hoe gaat de pers, de publieke opinie, de politiek er dan mee om? Koppen rollen, toch meer voorschriften?

In die zin is voor mij de komende jaarwisseling spannender dan de twee andere bij elkaar. Want het gaat wel ergens over: over de zwakkeren in onze samenleving. Maar ben ik ook bang? Angst is de slechtste raadgever, dus dat zeker niet. Ik weet dat in onze gemeente er door de wethouder en de medewerkers alles aan is gedaan om alles in Reusel-De Mierden en de Kempen zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik weet dat de professionele instellingen dat ook gedaan hebben. Ik weet dat vrijwilligers in al onze kernen er de schouders mee onder willen zetten. En de gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van dit jaar op een hele constructieve manier, in grote mate van uniformiteit, besluiten genomen over de invoering van de drie decentralisaties. Mogelijk gemaakt door het gezamenlijke belang dat de raadsfracties zien en delen, de gezamenlijke voorbereiding van gemeente met adviesorganen en de inzet van lokale WMO-raden en de WZW-commissie.

Ik heb er vertrouwen in. Daar liggen drie zaken aan ten grondslag. Op de eerste plaats hetgeen ik hiervoor heb geschreven: het gelopen proces met de constructieve besluitvorming in de raad als "afronding". Op de tweede plaats de betrokkenheid van onze inwoners. Waar burenhulp nog normaal is. Waar de "handen uit de mouwen-mentaliteit" nog aanwezig is. En de derde plaats de inzet van de wethouder, het college en de raad, dat bij voorkomende individuele problemen niet de bureaucratie maar de hulpverlening voorrang krijgt.

De mate van beschaving van een land (volk, samenleving, gemeenschap, dorpsgemeenschap) lees je af aan de wijze waarop er met de zwakkeren omgegaan wordt. Voor mij een leidende uitspraak. Maar het blijft spannend....

Een stuk van de spanning zit hem voor een deel ook in het feit dat in onze hedendaagse samenleving het individualisme zo’n stempel drukt op hoe wij tegen de wereld aan kijken en er mee om gaan. Het summum is voor mij onze regering. Individualisering staat voorop. Daarbij lijkt niet het debat over de maatschappelijke en economische situatie nu en op lange termijn op basis van een brede maatschappijvisie, en vanuit waarden en normen leidend, maar puur de uitruil van politieke standpunten. En het is als met soep koken: als iedereen zijn lievelingsingrediënten in een pan mag doen, krijg je nog geen lekkere soep!

Ik noem twee voorbeelden. Niet verzonnen, maar uit de praktijk.

 

Uit oogpunt van economische groei willen we ondernemingen geen dwingende quota voor aannemen van oudere werklozen en mensen met een beperking opleggen. Ontslagrecht wordt versoepeld, en om mensen te motiveren werk te aanvaarden wordt de uitkeringsduur verkort. Maar een inwoner van 57 die zich als werkloos werkzoekende meldde bij het loket, kreeg te horen dat ondanks sollicitatieplicht en een eventuele korting als hij daar niet aan voldoet, zich geen illusies moet maken over het nog aan het werk komen.

Twee. De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg wordt geperkt. Mensen met een licht verstandelijke beperking terug in de wijk en het bedrijf. Vanuit het OM krijg ik de geluiden, en ook vanuit onze lokale samenleving, dat dat op plaatsen leidt tot overlast-situaties, en gebruik van deze mensen door anderen voor lichte vormen van criminaliteit. Bekeuren bij overlast, opgepakt worden bij 3 winkeldiefstallen en berovingen waar de hoofddaders er vandoor gaan. Hulpverlening blijft achter, laat staan preventie. En zo criminaliseren wij enkele mensen deze toch al zo kwetsbare groep.

Is individualisme een voldoende constructief, bindend principe? Durven we vraagtekens te zetten en begrippen als solidariteit, zorg voor elkaar en voor ons milieu, ontwikkelingseconomie, medemenselijkheid weer te noemen? Ik wens eigenlijk ons dat nog als meeste toe.

En in Reusel-De Mierden kunnen we daar mee op weg, omdat dat nog in onze genen, onze aard zit. Dat is te zien in hoe we over het algemeen met elkaar om gaan, persoonlijk en in verenigingsverband. Een startpunt....

Ik wens u, en de uwen, namens uw gemeentebestuur een zalig, gezond en voorspoedig 2015 toe.

Harrie Tuerlings Burgemeester gemeente Reusel-De Mierden

  Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.