Windmolens mogelijk hoger als gestelde in bouwvergunning. Bezwaarmakers: "wij zijn bereid door te gaan tot aan de raad van State"

foto:  hoogte fundering onderwerp van gesprek werkgroep commissie bezwaarschriften

Dinsdag 27 januari 2015 kwam de (onafhankelijke) commissie bezwaarschriften bijeen voor de behandeling van het bezwaarschrift van de bezwaarmakers onder de verzamelnaam werkgroep Geen Windmolens in Reusel. Het college besloot in oktober 2014 niet handhavend op te treden tegen de verleende vergunning van Windpark Laarakkerdijk.

Tijdens de behandeling werden de bezwaarmakers vertegenwoordigd door de heer Lavrijsen van de werkgroep Geen Windmolens in Reusel. Hij kwam met een viertal punten (o.a onvolledige geluidsonderzoek tijdens hei-werkzaamheden, kabels en leidingen die niet conform tekening zijn gelegd en hoogte fundering) Al snel ging de aandacht naar laatst genoemde punt en deed commissie naar het puntje van de stoel schuiven.

Dhr Lavrijsen gaf namelijk aan dat in de bouwvergunning is vastgelegd dat de fundering(fundatieblok) zich maximaal 0.5 meter boven het maaiveld mag begeven. Nu is gebleken dat deze beduidend hoger is aldus Lavrijsen en het gaat niet zomaar over een paar centimeter vervolgt hij zijn betoog.

Uit mailverkeer van Lavrijsen met Eneco blijkt dat de fundering 1.5 meter hoog zou zijn. Hierdoor zou de maximale tiphoogte van de windmolens van maximaal 150 meter (zoals in bouwvergunning vermeld) ook wel eens kunnen zijn overschreden.  Lavrijsen sluit zijn betoog als volgt af citaat: "Aangezien wij wel denken in oplossingen en niet in gerechtelijke procedures zou u ook het college kunnen adviseren om dat de gemeente en eneco in overleg zou treden met de bezwaarmakers en andere omwonenden vertegenwoordigt door de werkgroep geen windmolens in Reusel om te proberen bovenstaande overtredeningen en andere problemen die er nog steeds zijn in n keer op te lossen zodat we van die procedure af zijn.

Het lijkt in eerste instantie een loyaal gebaar richting Gemeente en Eneco echter na afloop verduidelijkt dhr Lavrijsen zijn uitspraak namens de bezwaarmakers dat alle problemen die mensen nog hebben, overlast, waardevermindering etc dienen te zijn opgelost zowel voor omwonenden van de Laarakkerdijk als Rode Del.  Pas dan zijn ze bereid er een streep onder te zetten. Lavrijsen benadrukt tot slot bereid te zijn door te gaan tot aan de Raad van State om er voor te zorgen dat de molens afgebroken worden als hier niet aan wordt voldaan.

De bezwaarschriften commissie heeft met de afgevaardigde van de gemeente en dhr Lavrijsen de afspraak gemaakt om eerst een nader onderzoek in te stellen over de hoogte van de fundering en pas daarna een uitspraak te doen. Dit onderzoek zal ongeveer 2 weken in beslag nemen.  

  Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.