Gebruiksbeperking kelder- en eerste etage de Kei Reusel

de kei

foto: NV Wotje Neel in 2012 voor de Kei (50 jaar de Kei)

Het college van B&W heeft een advies ontvangen van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) met betrekking tot de brandveiligheid in cc De Kei in Reusel

Dit advies is opgesteld naar aanleiding van een schouwing die heeft plaatsgevonden in cultureel centrum De Kei.
De VRBZO concludeert dat de situatie ter plaatse onveilig is en adviseert om een gebruiksbeperking op te leggen voor de kelderetage en de eerste etage totdat de brandveiligheidsvoorzieningen in orde zijn gebracht.

Dit heeft burgemeester Tuerlings doen besluiten om, met het oog op de veiligheid, de genoemde ruimtes per direct te sluiten.

Gemeente Reusel-De Mierden (eigenaar van het pand), Stichting Stibex (beheerder van het pand) en Ad van Rijthoven (dagelijks beheer) zijn op woensdag 1 april om tafel gegaan om te praten over de gevolgen van deze gedeeltelijke sluiting. Er zijn samen oplossingen bedacht om de geplande
activiteiten voor deze ruimtes voor de komende dagen te verplaatsen.

Voor de korte termijn blijven de beheerder, Stichting Stibex en de gemeente in overleg om de overlast
voor gebruikers van het pand zo veel mogelijk te beperken. Samen wordt gekeken naar bijvoorbeeld vervangende locaties.

Voor de lange termijn oplossing zal het College van B&W zo snel mogelijk een besluit nemen. Er zal gekeken worden naar de maatregelen die genomen moeten worden om de brandveiligheid te herstellen, wat daarvoor nodig is en de haalbaarheid hiervan.

Gebruikers van cultureel centrum De Kei (verenigingen e.d.) worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de situatie en de vervolgstappen die gaan komen.

Achtergrondinformatie

In maart 2014 heeft een eerste controle brandveiligheid plaatsgevonden in cultureel centrum De Kei op basis van de nieuwe bouw- en (brandveilig)gebruiksvoorschriften. Uit de rapportage bleek dat er vooral bouwkundige maatregelen nodig waren om aan de nieuwe wettelijke voorschriften te
voldoen. Omdat er voor cultureel centrum De Kei ook een discussie loopt of het gebouw in deze omvang wel in gebruik blijft is in overleg met de beheerder gekeken welke (tijdelijke) alternatieve veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden om de voortgang van het gebuik te organiseren.

Nu, maart 2015, heeft hercontrole aangetoond dat deze genomen alternatieve maatregelen onvoldoende zijn op basis van de geldende voorschriften. Vooral het ontbreken van een brandmeld-
en ontruimingsinstallatie en het onvoldoende sluiten van de rooksscheidingen maken dat de veiligheid onvoldoende kan worden geborgd. Dit is ook de reden waarom de burgemeester heeft besloten om de kelder en eerste etage voorlopig te sluiten.

De afgelopen week is gewerkt aan een stappenplan om in beeld te krijgen hoe het bouwwerk met beperkte brandveiligheidsmaatregelen weer op orde kan worden gebracht.

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.