Gemeente Reusel-De Mierden sluit boekjaar 2014 af met positief resultaat van 4.1 miljoen euro, maar onzekerheden blijven groot

foto: Gemeentehuis in Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft de jaarstukken van 2014, over het gevoerde beleid en beheer afgesloten met een positief resultaat van 4.1 miljoen euro

Voor een bedrag van € 2,8 miljoen komt deze extra winst voort uit de grondexploitatie (Molen Akkers). 

In 2014 is de winst genomen op de eerste fase van het plan Molen Akkers in Reusel. De gemeente is bij winstnemingen op grondexploitatie gebonden aan regels.
Dat betekent dat winstneming uit grondexploitatie afhankelijk is van de werkelijk verkocht (woning)bouwgrond.

In wezen is de financiële meevaller dus vooral toe te schrijven aan een incidenteel resultaat.
Er zijn natuurlijk veel meer plussen en minnen. In de jaarlijks terugkerende
inkomsten en uitgaven zit een meevaller van € 241.000. Die meevaller komt vooral doordat de Gemeente o.a. meer geld van het rijk krijgt dan geraamd. 

Uit incidentele activiteiten was de meevaller € 2,4 miljoen.


Eén zwaluw maakt nog geen zomer


Hoewel dit een goed resultaat is, is er nog geen reden tot al te uitbundig gejuich.

Eén zwaluw maakt immers nog geen zomer. In de perspectiefnota 2016-2019 wordt een beeld geschetst van de gemeentelijke financiën over de periode t/m 2019.

Daarin zien we dat het structurele begrotingsbeeld (de jaarlijks
terugkerende baten en lasten) nog steeds niet in evenwicht is. Zelfs al halen we de geplande bezuinigingen uit het traject VOB (Vernieuwen, Ombuigen en Bezuinigen) volledig, dan nog hebben we een tekort van ruim €100.000 in 2016 tot bijna €700.000 in 2019.

Dat is dan ook nog afhankelijk van de mate waarin de algemene uitkering van het rijk (de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente) zich ontwikkelt, maar ook hoe de uitgaven op het terrein van
bijvoorbeeld de 3 decentralisaties (jeugdhulp, Wmo/AWBZ-begeleiding en Participatiewet) zich gaan ontwikkelen.

Tijdens een gesprek met de accountant geeft deze ook aan dat qua solvabiliteit men in de goede richting zit maar er, om een goede buffer op te bouwen, er nog wel wat beetje bij moet.

De onzekerheden zijn dus nog groot.

Op 23 juni 2015 zal de gemeenteraad zich uitspreken over zowel de jaarstukken 2014, als de perspectiefnota 2016-2019

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.