Commissie Bladel buigt zich over licentie Streekomroep

Commissie zet vraagtekens bij rol wethouder Stefan Wouters

Frank Bertram

inspreker Frank Bertram

Maandag 3 juni 2013 werd in de commissievergadering Algemene Zaken van de gemeente Bladel het agendastuk mbt tot de licentie van de streekomroep besproken zoals ook al eerder het geval was in de gemeente Eersel en Reusel-De Mierden.

Deze 3 gemeenten gaan een advies uitbrengen aan het Commissariaat van de Media (CvdM) over zijn voorkeur voor het verkrijgen van de licentie voor de streekomroep voor vijf jaar.

 Vanuit het CvdM zijn er 4 items waarop ze o.a gaan beoordelen wie de licentie gaat krijgen nl:

A. is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid?

B. stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen?

C. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?

D. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbod-beleid bepaalt, het programmabeleidbepalende orgaan (PBO),  een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?

 

punt a t/m c worden door het commissariaat van de media beoordeeld en voor punt D worden de gemeenteraden van de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden gevraagd een advies uit te brengen naar wie de voorkeur uitgaat.

meest representatief

Zoals een ieder al heeft kunnen lezen in de media hebben de colleges van deze gemeenten de aanvragen van Stichting Kempen in Beeld en Stichting Streekomroep de Kempen ontvangen en beoordeeld.

Hieruit is vast komen staan dat de samenstelling van het PBO van Stichting De kempen in Beeld het meest representatief is,  aangezien het PBO van de Streekomroep de Kempen (Kempen TV/Kempen FM) niet volledig was ingevuld. (jongeren en ouderen ontbraken)

De colleges van alle drie gemeenten geven de voorkeur aan de volgende vijf PBO’s waar beide Stichtingen ook vorig jaar al over zijn geďnformeerd nl:

1 maatschappelijke zorg en welzijn',

2 kunst en cultuur,

3 sport en recreatie,

4 jongeren

5 ouderen  

6 etnische en culturele minderheden (verplichte stroming)  

Met het voorstel van de 3 drie colleges dat Kempen in Beeld de voorkeur krijgt omdat deze wel de PBO’s heeft ingevuld, heeft Stichting Streekomroep de Kempen nadat het collegevoorstel naar de raad is gegaan alsnog het PBO aangevuld waardoor ze nu ook voldoen aan de eisen.

Frank Bertram van Streekomroep de Kempen vult daarbij aan dat het ze het grote belang van de invulling van de PBO nooit hebben ingeschat en geeft ook toe in zijn duidelijke betoog dat ze daarbij misschien wel een een steekje hebben laten vallen.

Ton Wouters

Inspreker Ton Wouters

Voor Kempen in Beeld voerde voorzitter Ton Wouters het woord en beide insprekers hadden de 10 minuten spreektijd niet nodig om hun Stichting aan de commissieleden te presenteren.

Al in een eerder stadium was door het college gepoogd om de partijen samen te laten gaan.  Omdat het belang van samengaan erg groot was, hadden de colleges besloten om hier zelf mee aan de slag te gaan en geen derden in te schakelen. Loes van der Heijden van de Gemeente Bladel en Stefan Wouters hebben dit samen opgepakt  nadat ook beide partijen hiervoor hadden ingestemd, aldus verantwoordelijk wethouder Joan Veldhuizen(Groen Links)

Bovenstaande reactie kwam van deze wethouder naar aanleiding van de reactie vanuit de commissie dat de rol van de heer Wouters als bemiddelaar tussen beide Stichtingen een vraagteken zou zijn, en het verstandiger geweest zou zijn om een derden in te schakelen dan een wethouder, die zelf ook betrokken is bij de besluitvorming.

In ieder geval zaten op de commissievergadering voor het eerst de twee partijen “gebroederlijk” langs elkaar tijdens hun inspraak en reikte elkaar keurig de microfoon aan voor de beantwoording van de velen vragen vanuit de commissie maar snel werd ook hier weer duidelijk dat er bij de  discussie omtrent samenwerking van beide partijen het licht op rood zal blijven. Samenwerking zal daarom maar beperkt blijven tot het elkaar aanreiken van de microfoon.

Frank Bertram en Ton Wouters

Frank Bertram(l) en Ton Wouters: rood licht voor samenwerking

Want wat er nodig zou zijn voor een samenwerking wisten beide Stichtingen keurig te verwoorden:

Stichting Kempen in Beeld wil alleen samenwerken als de andere partij bereid is mee te gaan in een nieuwe stichting met een andere structuur terwijl Stichting Streekomroep de Kempen in kleine stapjes tot elkaar wil komen alvorens tot een fusie over te gaan.

indienen amendement

Een laatste poging vanuit de commissie aan het college om het raadsvoorstel terug te nemen en het opnieuw te beoordelen met de aangevulde PBO’s van Stichting Streekomroep de Kempen was voor wethouder Veldhuizen geen optie omdat het voorstel al voorgelegd is aan de raad en dit daarom niet mogelijk is. Natuurlijk kan er middels het indienen van een amendement tijdens de raadsvergadering wel altijd nog aan het voorstel een andere richting worden gegeven.

Zoals bekend heeft de gemeente Eersel een voorstel aangenomen om voorkeur te geven voor beiden Stichtingen. Volgende week dinsdag 11 juni 2013 is Reusel-De Mierden aanzet (raadsvergadering) waarna het voorstel tot slot op 20 juni 2013 in Bladel zal worden voorgelegd aan de raad.

Uiteindelijk zal het commissariaat van de media daarna een beslissing nemen.

Wordt vervolgd.....

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend